16 nov 2018 18:04

Oprichting van een nieuw Fonds voor Europees onderzoek binnen Wetenschapsbeleid - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de oprichting van een nieuw Fonds voor Europees onderzoek binnen Wetenschapsbeleid (BELSPO). Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

De wijzigingen aan de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen laten de oprichting van een nieuw Fonds voor Europees onderzoek binnen Wetenschapsbeleid (BELSPO) toe. Dit Fonds zal de taken van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie overnemen, deze laatste wordt afgeschaft.

Als gevolg van de werkzaamheden van de begrotingscontrole 2018, de notificatie van de ministerraad van 9 maart 2018 over de wettelijke basis van de dotatie om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren is een wetsaanpassing nodig:

 • Wijzigingen aan de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen
  Deze wijzigingen hebben tot doel de benaming van het nieuwe Fonds voor Europees onderzoek alsook de aard van de toegewezen ontvangsten en van de toegestane uitgaven in dat kader te verduidelijken.
 • Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 houdende oprichting, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer 'Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie' (DWTI) 
  Deze wijzigingen strekken ertoe om, op termijn, de DWTI af te schaffen omdat hij niet langer zijn oorspronkelijke opdrachten uitoefent maar uitsluitend fondsen beheert afkomstig van de Europese Unie of andere externe bronnen voor de uitvoering van specifieke projecten of programma's.  
 • Wijzigingen aan de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
  De wijzigingen zijn het gevolg van de wens van de federale overheid om in een betere wettelijke basis te voorzien voor de federale dotaties die toegekend worden aan de politiezones. Verder wordt een specifiek inhoudingsmechanisme gecreëerd op de federale basisdotatie voor de financiële bijdrage waartoe de politiezones zijn gehouden voor de werking van de SICAD’s en meer in het bijzonder deze van de arrondissementele informatiekruispunten die opgenomen zijn in de SICAD’s.      
 • Wijzigingen aan de wet van 6 december 2005 betreffende de verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid 
  De wet wordt gewijzigd om de structuren te financieren die het resultaat zijn van gemeenschappelijke projecten en om het moment te verduidelijken waarop het saldo van de ontvangsten (tweede schijf) wordt betaald. 
 • Wijzigingen aan de wet van 23 mei 2017 houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030
  Deze wijzigingen voegen een bepaling toe om de contractueel vastgelegde betalingen in mindering toe te laten in de grote investeringsprogramma's in 2018 en 2019.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Voorontwerp van wet tot wijziging van bepalingen betreffende het wetenschapsbeleid, de geïntegreerde politie en defensie