07 jul 2023 16:46

Oprichting van een Raadgevend Comité ethiek inzake data en artificiële intelligentie

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot oprichting van een Raadgevend Comité ethiek inzake data en artificiële intelligentie (AI) voor de federale overheid.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in de oprichting een raadgevend comité data- en AI-ethiek binnen de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) om tegemoet te komen aan een aantal doelstellingen:

  • de ambtenaren sterken bij het gebruik van data en AI
  • de ambtenaren sensibiliseren over de ethische aspecten bij het gebruik van data
  • de burger het signaal geven dat de federale overheid een voorbeeldfunctie vervult en op ethische en innovatieve wijze omgaat met digitale technologie

Het comité formuleert vrijblijvende adviezen op vraag van een federale dienst of van een lid van de federale regering, van een orgaan van het federaal administratief openbaar ambt of op eigen initiatief, ten behoeve van een orgaan van een federale dienst of lid van de federale regering. Deze adviezen zijn wetenschappelijk onderbouwd en betreffen ethische, juridische, sociale en milieuvraagstukken inzake AI, robotica, algoritmes en aanverwante technologieën die worden ingezet binnen de overheid en die een belangrijke impact kunnen hebben op de individuele of maatschappelijke belangen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.