17 mei 2024 20:12

Oprichting van het Centrum voor Risicoanalyse van Klimaatverandering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Klimaat Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de oprichting van het Centrum voor Risicoanalyse van Klimaatverandering.

Het Centrum voor Risicoanalyse van Klimaatverandering wordt opgericht binnen de FOD Volksgezondheid en oefent zijn opdrachten op onafhankelijke wijze uit. Het Centrum heeft als doel bij te dragen tot de verbetering van de veerkracht van de Belgische samenleving ten aanzien van de risico’s met betrekking tot de klimaatverandering en, bij uitbreiding, alle planetaire grenzen. Concreet zal het Centrum instaan voor:

  • het analyseren en beoordelen van alle risicoaspecten (schok, kwetsbaarheid, blootstelling)
  • het koppelen ervan aan alle aspecten van het gevoerde beleid
  • het formuleren van aanbevelingen om de veerkracht van België en de samenleving te vergroten

Het Centrum is samengesteld uit personeel van de FOD Volksgezondheid dat permanent aan het Centrum is verbonden.

Het Centrum krijgt ook een stuurcomité als adviesorgaan.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen en wordt vervolgens ter advies voorgelegd aan de Raad van State.