09 sep 2022 15:03

Oprichting van het Virusbankplatform

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de toekenning van een subsidie voor het Virusbankplatform, een geavanceerd onderzoeksplatform voor een betere voorbereiding op virale epidemieën en pandemieën.

Het Virusbankplatform werd opgericht om preventieve en therapeutische biofarmaceutische oplossingen tegen virussen (en virusfamilies) met epidemisch en pandemisch potentieel versneld te ontwikkelen en om de rol van België hierbij op Europees niveau te versterken, zodat het land beter is voorbereid om opkomende of heropkomende infecties te beheersen. Het Virusbankplatform zal dus alle nodige expertise en modellen in huis hebben voor de ontdekking, het onderzoek en de ontwikkeling van (bio)farmaceutische interventies (vaccins, antilichamen en kleine molecule-antivirale middelen) tegen bestaande virussen, alsmede modelsystemen die onmiddellijk kunnen worden ingezet wanneer een nieuw virus met een verontrustend profiel opduikt.

De infrastructuur van het Virusbankplatform zal worden opgezet door de Katholieke Universiteit Leuven Research & Development, vanuit een nauwe samenwerking tussen het virologisch laboratorium, het Antiviral Drug & Vaccine Research laboratorium en het Center for Drug Design and Discovery van het Rega-Instituut. Er zal een contract worden gesloten tussen de Katholieke Universiteit Leuven Research & Development en de FOD Volksgezondheid, met bepalingen voor het technische en functionele gedeelte en de daarmee samenhangende verplichtingen, zoals nationale en internationale samenwerking en intellectuele eigendom.

Het ontwerp van koninklijk besluit kent een subsidie van 20 miljoen euro toe aan de Katholieke Universiteit Leuven Research & Development voor de oprichting van het platform.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.