28 okt 2022 17:53

Oprichtingsmodaliteiten van de Studiecommissie voor Overheidsinvesteringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de opdrachten en de oprichtingsmodaliteiten van de Studiecommissie voor Overheidsinvesteringen (SCOI) vastleggen.

In het kader van het herstart- en transitieplan heeft de regering besloten een onafhankelijk orgaan op te richten om bestaande expertise samen te brengen en de nodige expertise te ontwikkelen om de efficiëntie van overheidsinvesteringen structureel te verbeteren.

Er wordt een Studiecommissie voor Overheidsinvesteringen (SCOI) opgericht, ondergebracht bij de Hoge Raad voor Financiën (HRF), om de behoeften en belemmeringen op het gebied van overheidsinvesteringen beter te analyseren en de coördinatie tussen de verschillende entiteiten in het land te verbeteren.

De opdrachten van de SCOI worden als volgt geformuleerd:

  • het opstellen van een thematische inventaris van overheidsinvesteringen en de huidige programmering in België, ook ten opzichte van andere landen in de eurozone
  • het in kaart brengen van de behoeften en mogelijkheden voor overheidsinvesteringen, met name in het kader van de dubbele transitie (ecologisch en digitaal)
  • de (regelgevende, administratieve en financiële) belemmeringen voor de uitvoering van overheidsinvesteringen en mogelijke oplossingen in kaart brengen en evalueren
  • methodologische instrumenten en procedures aanbevelen voor de selectie en ex ante en ex post evaluatie van openbare investeringsprojecten, met name op basis van de beste praktijken op internationaal niveau
  • de technische dialoog tussen de entiteiten van het land op het gebied van overheidsinvesteringen aanmoedigen en de uitwisseling van goede praktijken tussen deze entiteiten organiseren. Dit blijft facultatief, gezien het zuiver federale karakter van de nieuwe commissie.

Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot instelling van de Studiecommissie voor de Overheidsinvesteringen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2018 betreffende de Hoge Raad van Financiën