07 dec 2018 16:54

Opschorting van de bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid van de diamantnijverheid 2019-2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de opschorting van de bijdrageverplichting aan het Fonds voor bestaanszekerheid van de diamantnijverheid van 2019 tot en met 2021 wordt verlengd.

De eerste opschorting vond plaats in 2007 als gevolg van de uitvoering van het ontwerpakkoord van 29 juni 2006. De opschorting van de bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid van de diamantnijverheid wordt verlengd met drie jaar. Het sociaal plan van de diamantsector wordt ook gedurende drie jaar verdergezet. Dat sociaal plan beoogt, door een alternatieve financiering van de sociale zekerheid binnen de sector, de werkgelegenheid te bevorderen en te verhogen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 2bis, laatste lid, van de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Intern compensatiefonds voor de diamantsector voor de jaren 2019, 2020 en 2021