04 dec 2020 19:10

Opschorting van de bijdrage aan het Kyotofonds in 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de bevriezing van het Kyoto-fonds voor 2021.

Net zoals in de voorbije jaren, strekt het ontwerp ertoe om ook in 2021 de bijdrage aan het financieringsfonds van het federale beleid voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (Kyotofonds) verder op te schorten. Dit voorkomt immers dat de energierekening van de burgers stijgt.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt