27 okt 2023 22:51

Opstarttraject voor diabetespatiënten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vroegere opvolging van een patiënt met diabetes type 2 vervangt door een nieuw opstarttraject.

Het voortraject is een uitloper van de diabetespas en kent onvoldoende navolging als gevolg van een te grote complexiteit, onbekendheid en een te groot aantal drempels. Het wordt daarom omgevormd tot een opstarttraject, dat de volgende krachtlijnen omvat:

  • de doelgroep omvat alle patiënten met diabetes type 2 vanaf diagnose tot behandeling in een zorgtraject of diabetesconventie
  • diabeteseducatie moet beschikbaar zijn voor alle patiënten bij wie diabetes wordt vastgesteld, zonder voorwaarden
  • de rol van de diabeteseducator wordt versterkt want één van de vier educatiesessies door een diabeteseducator moet worden uitgevoerd
  • diabetespatiënten die in het opstarttraject zijn opgenomen, worden aangemoedigd om eenmaal per jaar de tandarts te raadplegen
  • voor patiënten die in het opstarttraject worden opgenomen, wordt het remgeld voor de verstrekkingen podologie en diëtetiek afgeschaft
  • voor de huisarts moet de verlenging van het opstarttraject geautomatiseerd worden
  • een verplichte permanente opleiding van 2 uur per jaar wordt opgelegd aan de zorgverleners die geen diabeteseducator zijn
  • de huisarts zal bij de identificatie van diabetespatiënten ondersteund worden door de instrumenten audit & feedback alsook een dashboard
  • het voorschrijven van geneesmiddelen gebeurt onder dezelfde voorwaarden als voor het zorgtraject
  • de uitvoering gaat gepaard met een nationale communicatiecampagne om zorgverleners en patiënten te informeren

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994