16 dec 2022 17:53

Optimalisering van de selectieprocedure voor mandaatfuncties - Derde lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter in derde lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed ter optimalisering van de selectieprocedure voor de mandaatfuncties.

Het ontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, wijzigt het koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, en het koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

Het beoogt hiermee te waarborgen dat de geslaagden van selectieprocedures voor mandaatfuncties daadwerkelijk over de competenties en de relationele, organisatorische en beheersvaardigheden beschikken die essentieel zijn voor de uitoefening van de functie.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst (of programmatorische overheidsdienst), het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten