09 jun 2017 15:54

Optimalisering van het dierengezondheidsprogramma voor pluimvee

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de optimalisering beoogt van het dierengezondheidsprogramma voor pluimvee. 

Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 17 juni 2013 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot
vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor pluimvee.

Het gezondheidsprogramma wordt aangepast op basis van de huidige wetenschappelijke en technische kennis om het kostenefficiënter te maken. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) blijft het programma bij fokpluimvee en in de broedbedrijven financieren. De facultatieve programma’s bij fokpluimvee en gebruikspluimvee die enkel uitgevoerd worden in het kader van de intracommunautaire handel worden gefinancierd door de pluimveehouder.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.