07 jul 2016 17:06

Opvolging verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten voor het jaar 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van een bedrag aan de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten voor 2016.

Het ontwerp van koninklijk besluit bevat de toekenning van 243 000 euro aan de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten voor het jaar 2016. Dat bedrag stelt de FOD Mobiliteit en Vervoer in de mogelijkheid om:

 • de controleprocessen te ontwikkelen en te optimaliseren door:
  • de rol van Nationaal Contactpunt op te nemen voor de andere lidstaten, in het bijzonder voor juridische vragen, maar ook ter ondersteuning voor IT- en operationele kwesties
  • de optimalisering van de controle- en strafprocessen
  • de aanpassing van de reglementering van de technische vooruitgang van de controleapparatuur (ademtesttoestellen, radar, lidar, alcoholsensoren, ANPR-camera's...)
 • de beleidsondersteuning te verzorgen
 • de politiediensten en de FOD Justitie bij te staan in de implementering van nieuwe procedures ten gevolge van de regionalisering en in het fungeren als schakel tussen de gewesten en de betrokken diensten van de politie en justitie
 • indirect bij te dragen tot de vastlegging van prioriteiten inzake controle door te waken over een categorisering van de sancties (waaronder de onmiddellijke inningen) die coherent aansluit op de ongevallenstatistieken en de operationele zorgen van de politiediensten
 • de controle- en sensibiliseringsactiviteiten van de politiezones, de federale politie en de controlediensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer (dienst Wegcontrole) en de impact van deze activiteiten op de verkeersveiligheid te analyseren
 • de rol van Europees coördinatiepunt op te nemen door deel te nemen aan vergaderingen van de werkgroep Enforcement van de Europese Commissie en hem tweejaarlijks de gegevens over de ongevallen, de slachtoffers en de controles inzake de verkeersveiligheid mee te delen

Al deze aanpassingen maken het politiewerk gemakkelijker, zijn tijdsbesparend, verminderen de kostprijs van bepaalde vaststellingsprocedures en maken ten slotte de controles doeltreffender.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.