22 mei 2021 11:03

Organisatie van een register van kredieten aan ondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed tot organisatie van een register van kredieten aan ondernemingen.

Via dit voorontwerp worden de bepalingen van de AnaCredit-verordening* door de wetgever te baat genomen om de gegevensverzameling op nationaal vlak aan te passen en ruimer te maken dan vereist door de verordening. Dit zal voorkomen dat vergelijkbare gegevens tweemaal door de financiële instellingen worden verstrekt, in het kader van de AnaCredit-verordening en voor de nationale behoeften van de Bank en de financiële sector.

Het voorontwerp zal de Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO) vervangen door het Register voor kredieten aan ondernemingen. De Bank is belast met de registratie in het Register van de gegevens met betrekking tot de overeenkomsten en de wanbetalingen die eruit voortvloeien alsook van de gegevens met betrekking tot alle partijen die betrokken zijn bij deze overeenkomsten. De informatieplichtigen zijn verplicht deze gegevens aan het Register mee te delen, in overeenstemming met de bepalingen van de wet en haar uitvoeringsbesluiten.

De Bank mag de in het Register geregistreerde gegevens slechts meedelen aan de informatieplichtigen, hetzij vóór het afsluiten van een overeenkomst in het kader van de risicobeoordeling betreffende een mogelijke begunstigde, hetzij bij het beheer van een overeenkomst. Het Register mag niet worden geraadpleegd voor commerciële prospectiedoeleinden. Elke rechtspersoon heeft toegang tot de op zijn naam in het Register geregistreerde gegevens en kan de rechtzetting van verkeerde gegevens vragen. Indien de begunstigde van een overeenkomst een natuurlijke persoon is, moet hij vóór de registratie in het Register door de informatieplichtige in kennis worden gesteld van de naam en de doeleinden van de verwerking van het Register, het feit dat er gegevens met betrekking tot de begunstigde, zijn overeenkomsten en de wanbetalingen die eruit voortvloeien in het Register geregistreerd worden, het bestaan van een recht op toegang en op rechtzetting van de gegevens alsook de bewaartermijnen van deze laatste.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

* AnaCredit is het wettelijk kader voor de verzameling van gedetailleerde gegevens over krediet en kredietrisico (Verordening (EU) 2016/867 van de Europese Centrale Bank van 18 mei 2016)