15 jul 2016 16:09

Organisatie van het beroep en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed over de organisatie van het beroep en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

Het voorontwerp van wet strekt ertoe richtlijn 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG over de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen en verordening 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 over specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van besluit 2005/909/EG van de Commissie om te zetten naar Belgisch recht. 

Richtlijn 2014/56/EU bevat bepalingen inzake:

  • de voorwaarden voor de toelating en registratie van personen die wettelijke controles uitvoeren
  • de onafhankelijkheid, objectiviteit en beroepsethiek die op die personen van toepassing zijn
  • het kader voor het publieke toezicht

Verordening (EU) Nr. 537/2014 legt gedetailleerde regels vast om te verzekeren dat de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang van voldoende kwaliteit zijn en worden uitgevoerd door wettelijke auditors en auditkantoren waarvoor strenge eisen gelden.

De omzetting van richtlijn 2014/56/EU en verordening (EU) Nr. 537/2014 vergt aanpassingen aan de volgende wetten en wetboeken:

  • Wetboek van Vennootschappen;
  • Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen;
  • Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;
  • Wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.