20 mei 2022 14:45

Overdracht database schadeloosstelling van de Joodse Gemeenschap aan het Rijksarchief

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de overdracht van de gegevensbank van de commissie voor de schadeloosstelling van de Joodse Gemeenschap aan het Algemeen Rijksarchief.

In 2001 werd een commissie opgericht die de leden van de Joodse Gemeenschap moest compenseren voor de goederen die geplunderd of achtergelaten werden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De database van de commissie wordt bewaard op de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Het mandaat van de commissie eindigde na afhandeling van de laatste beroepsprocedure bij de Raad van State. Zoals de commissie in haar eindrapport heeft aanbevolen, worden haar archieven na de beëindiging van het mandaat toevertrouwd aan het Algemeen Rijksarchief, wat eind 2019 al gebeurde met de papieren archieven.

In overleg met de diensten van het Algemeen Rijksarchief werd een ontwerp van koninklijk besluit opgesteld waarin gevolg wordt gegeven aan de aanbevelingen van de Privacycommissie, met inachtname van de huidige regels inzake GDPR en de reglementering inzake Archieven. Het ontwerpbesluit bepaalt niet enkel de bestemming van de gegevensbank maar schetst ook het kader waarbinnen een aanvraag tot het verkrijgen van informatie dient te gebeuren.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende overdracht van de gegevensbank bedoeld in artikel 9 van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën