04 apr 2014 19:56

Overdracht van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de overdracht organiseren van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB), in het kader van de zesde staatshervorming.   

Het eerste ontwerp heeft betrekking op de vereffening en de opheffing van het BIRB alsook op de overdracht van het gebouw, de reserves, het bedrijfskapitaal, de lasten van het verleden en van andere goederen, rechten en verplichtingen. Het BIRB is een federale instelling van openbaar nut van categorie B en wordt vereffend vanaf 1 januari 2015 en opgeheven op 31 december 2015.  Het gebouw dat eigendom is van het BIRB en waar zich de meeste kantoren bevinden, wordt overgedragen aan de federale overheid, samen met het bedrijfskapitaal, met andere woorden het maatschappelijk kapitaal en de reserves. De lasten uit het verleden, met andere woorden de juridische geschillen van het BIRB in het kader van zijn activiteiten als erkend betaalorgaan, worden ook overgedragen aan de federale overheid. De andere goederen, rechten en verplichtingen worden overgedragen aan de Gewesten. 

Het tweede ontwerp regelt de voorwaarden van de overdracht van alle personeelsleden van het BIRB naar de drie Gewesten. Ze zijn gebaseerd op de principes van het KB van 25 juli 1989 betreffende de ambtenaren van de federale overheidsdiensten.