15 dec 2023 18:34

Overdracht van onroerende goederen in het kader van de regionalisering van de kinderbijslag

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over de overdracht van onroerende goederen van het voormalige FAMIFED aan de Vlaamse Gemeenschap.

Naar aanleiding van de overheveling van de bevoegdheid inzake gezinsbijslag van de federale overheid naar de deelentiteiten werden bepaalde onroerende goederen van het voormalige FAMIFED aan de Vlaamse Gemeenschap overgedragen.

In het kader van de voorbereiding van de verkoop van één van de gebouwen heeft de bevoegde Vlaamse administratie echter vastgesteld dat er enkele materiële fouten geslopen zijn in de vermelding van de eigendomstitels. Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt dan ook de beschrijving van twee gebouwen te verduidelijken. Het gaat om een gebouw in de De Schiervellaan 3-5 in Hasselt en een gebouw in de Trierstraat 9-11 in Brussel.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.