30 jan 2015 12:38

Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Albanië

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst* over  sociale zekerheid tussen België en Albanië.

De overeenkomst regelt de toestand van de werknemers en zelfstandigen die tijdens hun loopbaan aan het Belgische of Albanese sociale zekerheidsregime waren onderworpen of die van het ene naar het andere willen overstappen.

De volgende takken van de sociale zekerheid worden geviseerd : 

  • rust - en overlevingspensioenen en invaliditeitsuitkeringen
  • ziekte – en moederschapsverzekering
  • arbeidsongevallen en beroepsziekten

De overeenkomst heeft volgende oogmerken:

  • het vermijden van een dubbele onderwerping van enerzijds de Albanese onderdanen die een beroepsbezigheid uitoefenen in België, en anderzijds van de Belgische onderdanen in Albanië
  • het behoud van de sociale zekerheidsrechten die in beide landen verworven werden
  • het waarborgen van de gelijke behandeling van de onderdanen die op elkaars grondgebied wonen met de eigen onderdanen
  • de overgang van het ene sociale zekerheidsstelsel naar het andere vergemakkelijken

* opgemaakt te Brussel op 9 december 2013