30 jan 2015 12:38

Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Moldavië

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst* betreffende sociale zekerheid tussen België en Moldavië.

De overeenkomst regelt de toestand van de werknemers die tijdens hun loopbaan aan het Belgische of Moldavische sociale zekerheidsregime waren onderworpen of die van het ene naar het andere willen overstappen.

Ze heeft betrekking op de rust - en overlevingspensioenen en de invaliditeitsuitkeringen alsook op de uitkeringen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten.

De overeenkomst beoogt het volgende:

  • het vermijden van een dubbele onderwerping van enerzijds de Moldavische onderdanen die een beroepsbezigheid uitoefenen in België, en anderzijds van de Belgische onderdanen in Moldavië
  • het behoud van de sociale zekerheidsrechten die in beide landen verworven werden
  • het waarborgen van de gelijke behandeling van de onderdanen die op elkaars grondgebied wonen met de eigen onderdanen
  • de overgang van het ene sociale zekerheidsstelsel naar het andere vergemakkelijken

* opgemaakt te Brussel op 12 september 2012