30 jan 2015 12:38

Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Tunesië

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de  overeenkomst* betreffende sociale zekerheid tussen België en Tunesië.

Tussen Tunesië en België bestond er reeds een sociaal zekerheidsverdrag maar dat dateerde van 1975. Na 40 jaar was het tijd om dit verdrag, dat uitsluitend van toepassing was op de werknemers, aan te passen aan de nieuwe wetgevingen van beide landen. Aangezien  Tunesië vandaag over een sociaal zekerheidssysteem voor zelfstandigen beschikt, worden de zelfstandigen opgenomen in dit nieuwe verdrag.

De overeenkomst regelt de toestand van de werknemers of zelfstandigen die tijdens hun loopbaan aan het Belgische of Tunesische sociale zekerheidsregime waren onderworpen of die van het ene naar het andere willen overschakelen. Hierbij worden zowat alle takken van de sociale zekerheid geviseerd, te weten:

  • ziekte – en moederschapsverzekering
  • arbeidsongevallen en beroepsziekten
  • ouderdom, overlijden en invaliditeit
  • gezinsbijslag
  • werkloosheid

De overeenkomst heeft volgende doelstellingen:

  • het vermijden van een dubbele onderwerping van enerzijds de Tunesische onderdanen die een beroepsbezigheid uitoefenen in België, en anderzijds van de Belgische onderdanen in Tunesië
  • het behoud van de sociale zekerheidsrechten die in beide landen verworven werden
  • de gelijke behandeling van de onderdanen die op elkaars grondgebied wonen met de eigen onderdanen
  • de overgang van het ene sociale zekerheidsstelsel naar het andere vergemakkelijken

* gedaan te Tunis op 28 maart 2013