04 jun 2015 17:02

Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Turkije

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed tot instemming met de Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Turkije.

Met Turkije bestond er reeds een sociaal zekerheidsverdrag maar dat dateert van 1966. Na ongeveer 50 jaar was het tijd om dit verdrag te actualiseren aan de nieuwe wetgevingen van beide landen en de nieuwe principes.

De overeenkomst regelt de toestand van de werknemers of zelfstandigen die tijdens hun loopbaan aan het Belgische of Turkse sociale zekerheidsregime waren onderworpen of die van het ene naar het andere willen overschakelen.

Hierbij worden zowat alle takken van de sociale zekerheid geviseerd, te weten:

  • ziekte – en moederschapsverzekering
  • arbeidsongevallen en beroepsziekten
  • ouderdom, overlijden en invaliditeit
  • gezinsbijslag

De overeenkomst heeft volgende oogmerken:

  • het vermijden van een dubbele onderwerping van enerzijds de Turkse onderdanen die een beroepsbezigheid uitoefenen in België, en anderzijds van de Belgische onderdanen in Turkije
  • het behoud van de sociale zekerheidsrechten die in beide landen verworven werden
  • de gelijke behandeling van de onderdanen die op elkaars grondgebied wonen met de eigen onderdanen
  • de overgang van het ene sociale zekerheidsstelsel naar het andere vergemakkelijken