02 dec 2005 16:00

Overeenkomst BLEU - Guatemala

Versterking van de economische samenwerking tussen BLEU en Guatemala

Versterking van de economische samenwerking tussen BLEU en Guatemala

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Overeenkomst (*) tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Republiek Guatemala inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken. De overeenkomst, die als doel heeft de economische samenwerking tussen de betrokken landen te versterken, bevat onder meer bepalingen met betrekking tot de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening en de vrije overmaking van inkomsten. Ze voorziet ook in een procedure voor de regeling van de geschillen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het gastland van zijn investering. Ze biedt de mogelijkheid om een beroep te doen op internationale arbitrage en bevat een clausule die milieu en arbeid moet beschermen. (*) ondertekend te Brussel op 14 april 2005.