02 sep 2011 15:57

Overeenkomst BLEU - Tadjikistan

Wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de BLEU en Tadjikistan

Wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de BLEU en Tadjikistan

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en Tadjikistan (*).

De overeenkomst, die als doel heeft de economische samenwerking tussen de landen te versterken, bevat bepalingen die de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening en de vrije overmaking van inkomsten regelen.

Ze schrijft ook een procedure voor om geschillen te regelen die ontstaan tussen een investeerder en het gastland van zijn investering en biedt de mogelijkheid om beroep te doen op internationale arbitrage. Verder bevat ze ook een sociale en milieuclausule.

(*) ondertekend op 10 februari 2009 in Brussel.