05 jun 2009 13:29

Overeenkomst met Bahrein

Vermijden van dubbele belasting en ontgaan van belasting

Vermijden van dubbele belasting en ontgaan van belasting

De ministerraad heeft ingestemd met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de overeenkomst tussen België en Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en het vermogen en met het protocol (Manama, 4 november 2007).

Zoals de meeste gelijkaardige overeenkomsten die België heeft gesloten, sluit de nieuwe overeenkomst aan bij het OESO-modelverdrag.

De voornaamste kenmerken ervan zijn: 

 • de overeenkomst is in eerste instantie van toepassing in Bahrein op de belasting op inkomsten behaald uit de exploratie en de exploitatie van petroleumlagen en op inkomsten uit raffinage
 • de plaats van uitvoering van een bouwwerk is slechts een vaste inrichting indien de duur langer is dan 12 maanden
 • wat dividenden betreft, moet de bronstaat vrijstelling verlenen: 
  • wanneer de begunstigde van de dividenden een vennootschap is van de andere staat die sinds 12 maanden een deelneming bezit van ten minste 10% of 
  • wanneer ze betaald worden aan de regering van de andere staat of aan de Nationale Bank, een plaatselijke gemeenschap, een publiekrechtelijk lichaam, een inrichting van de andere staat of aan een vennootschap die volledig in het bezit is van die andere staat 
  • in de andere gevallen moet de bronstaat de geheven belasting beperken tot 10% 
 • de inhouding aan de bron op interest (hier inkomsten uit schuldvorderingen genoemd) wordt beperkt tot 5% van het brutobedrag 
 • royalty's zijn slechts belastbaar in de staat waar de gerechtigde woont 
 • uit Belgische bronnen afkomstige pensioenen en andere beloningen betaald voor een vroegere dienstbetrekking uitgeoefend in de privé-sector, mogen in België worden belast
 • België verleent vrijstelling van belasting voor inkomsten (geen roerende inkomsten) die ingevolge de overeenkomst in Bahrein mogen worden belast en er werkelijk worden belast
 • de overeenkomst regelt de uitwisseling van inlichtingen en de invorderingsbijstand tussen de twee landen
 • een staat kan de toekenning weigeren van belastingverminderingen en -vrijstellingen waarin de overeenkomst voorziet voor roerende inkomsten, aan elke persoon wiens belangrijkste doel erin bestaat om voordeel te halen uit de overeenkomst.

  De overeenkomst wordt ter goedkeuring aan het Parlement voorgelegd.