11 jul 2008 11:25

Overeenkomst met Hong Kong

Overeenkomst met Hong Kong voor de overbrenging van gevonniste personen

Overeenkomst met Hong Kong voor de overbrenging van gevonniste personen

De ministerraad heeft het voorontwerp van wet goedgekeurd houdende instemming met de overeenkomst tussen België en Hongkong betreffende de overbrenging van gevonniste personen (Brussel, 8 november 2006).

De overeenkomst strekt ertoe de overbrenging van gevonniste personen tussen België en Hongkong te vergemakkelijken. Beide landen verbinden zich ertoe op dat vlak samen te werken om de resocialisatie van gedetineerden te bevorderen en de verschillende vormen van de samenwerking evenals de in acht te nemen formaliteiten in het kader van een overbrengingsprocedure nader te bepalen.

Met de overeenkomst kunnen in Hongkong veroordeelde Belgische burgers beter worden opgevangen en krijgen zij meer reclasseringsmogelijkheden in het milieu van herkomst dan wanneer de volledige straf in het buitenland wordt uitgezeten.

Door middel van de bekrachtiging van deze overeenkomst draagt ons land bij tot een betere bilaterale gerechtelijke samenwerking met Staten die geen lid zijn van de Raad van Europa of van de Europese Unie en worden de goede betrekkingen tussen ons land en Hongkong voortgezet. Het is bijgevolg raadzaam over te gaan tot bekrachtiging van dit bilateraal instrument dat overeenstemt met de wensen van België.