29 mei 2009 12:28

Overeenkomst met Mauritius

Wederzijdse administratieve bijstand

Wederzijdse administratieve bijstand

De ministerraad heeft ingestemd met een voorontwerp van wet hpudende goedkeuring van het akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen België en Mauritius (Brussel, 10 april 2007).

Het akkoord vergemakkelijkt de strijd tegen de douanefraude en de fiscale fraude op internationale schaal door de samenwerking tussen de Mauritius Revenue Authority en de Belgische administratie der douane en accijnzen te versterken.

De douaneadministraties zullen bijdragen tot de bescherming van de fiscale, economische en sociale belangen van de twee landen en de Europese Unie.
Daartoe omvat het akkoord wederzijdse bijstand voor de voorkoming, de opsporing, de vervolging en de bestraffing van strafbare feiten op het vlak van douanewetten en voor hun correcte toepassing.

De samenwerking bestaat hoofdzakelijk uit de mededeling van inlichtingen of onderzoeksresultaten, maar kan ook bestaan uit een bijzonder toezicht op verdachte personen, goederen, vervoermiddelen of ruimten.

Het akkoord biedt elke partij de mogelijkheid om ambtenaren te machtigen om als getuige te verschijnen voor de rechtbanken en de administratieve autoriteiten van de andere partij.

Ambtenaren van een van de administraties kunnen worden gemachtigd om als raadgever aanwezig te zijn bij de onderzoeken van de ambtenaren van de administratie van de andere partij. Ze kunnen ook worden gemachtigd om dossiers te raadplegen over douanemisdrijven die de andere administratie bijhoudt en er een kopie van te vragen.
Verder biedt het akkoord een aantal waarborgen en bijzonderheden over het  vertrouwelijke karakter van de inlichtingen en documenten. 

Het akkoord bepaalt dat de Europese Commissie kennis kan krijgen van de uitgewisselde inlichtingen, indien ze betrekking hebben op fraudes en onregelmatigheden op het gebied van de douane die een gemeenschappelijk belang hebben.

De partijen komen overeen elkaar bijstand te verlenen op technisch vlak, onder meer inzake opleiding.