25 apr 2008 12:56

Overeenkomst tussen België en Bosnië-Herzegovina

Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en Bosnië-Herzegovina

Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en Bosnië-Herzegovina

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed waarmee hij de overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en Bosnië-Herzegovina aan het Parlement ter instemming voorlegt. 

In ex-Joegoslavië ontstond er een impasse toen in 1992 vier deelrepublieken zichzelf onafhankelijk verklaarden: Kroatië, Slovenië, Bosnië-Herzegovina en de VJR Macedonië. België was met de F.V.R. Joegoslavië overeengekomen dat de overeenkomsten die ze hadden afgelsoten van kracht bleven in afwachting dat de nieuwe republieken overeenkomsten met België zou sluiten die de oude verdragen vervangen. De overeenkomst inzake sociale zekerheid is zo een nieuw verdrag. 

Ze regelt de toestand van de werknemers of zelfstandigen die tijdens hun loopbaan aan het Belgische of Bosnische sociale zekerheidsregime waren onderworpen of die van het ene naar het andere willen overschakelen. Zowat alle takken van de sociale zekerheid komen aan bod:
- ziekte – en moederschapsverzekering
- arbeidsongevallen en beroepsziekten
- ouderdom, overlijden en invaliditeit
- gezinsbijslag
- werkloosheid

De overeenkomst moet vermijden dat de Bosniërs die een beroepsbezigheid in België uitoefenen en de Belgen in Bosnië-Herzegovina aan twee sytemen worden onderworpen. Daarnaast verzekert de overeenkomst het behoud van de sociale zekerheidsrechten die in beide landen werden verworven en de gelijke behandeling van eigen onderdanen en onderdanen van het andere land. Ten slotte zal de overeenkomst de overgang van het ene sociale zekerheidsstelsel naar het andere vergemakkelijken.