29 mei 2009 12:28

Overeenkomst tussen België en Chili

Vermijden van dubbele belasting en ontgaan van belasting

Vermijden van dubbele belasting en ontgaan van belasting

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de overeenkomst tussen België en Chili tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en het vermogen (Brussel, 6 december 2007).

De overeenkomst volgt grotendeels de bepalingen van het OESO-model voor het belastingverdrag. Een afwijking erop breidt de heffingsbevoegdheid van de bronstaat over inkomsten uit in de lijn van de model-overeenkomst van de Verenigde Naties inzake dubbele belasting tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden. Het gaat om een evenwichtig akkoord dat de economische betrekkingen tussen België en Chili moet bevorderen. De tekst van de overeenkomst is gepubliceerd op de website www.fiscus.fgov.be.

De overeenkomst wordt binnenkort aan het parlement voorgelegd.