09 mei 2008 15:45

Overeenkomst tussen België en Congo

Overeenkomst tussen Rwanda en België om dubbele belasting en het ontgaan van inkomstenbelasting te vermijden

Overeenkomst tussen Rwanda en België om dubbele belasting en het ontgaan van inkomstenbelasting te vermijden

De ministerraad stemde in met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de overeenkomst tussen België en de Democratische Republiek Congo (DRC) om dubbele belasting en het ontgaan van inkomstenbelasting te vermijden (Brussel, 23 mei 2007).

De nieuwe overeenkomst sluit aan bij het OESO-model.

Definitie van het begrip vaste uitrusting

  • de plaats van uitvoering van een bouwwerk wanneer de werkzaamheden zes maanden of langer duren

Dividenden en royalty's

Voor dividenden zijn er gedifferentieerde tarieven vastgelegd, omdat ze beantwoorden aan bepaalde bijzonderheden van het Congolese belastingrecht. De inhouding aan de bron voor dividenden uit Congolese bron is beperkt tot 10 of 15 %, afhankelijk van de situatie. De inhouding aan de bron voor dividenden uit Belgische bron is beperkt tot 5 of 10% (wanneer de vrijstelling waarin het koninklijk besluit van 21 december 2006 voorziet, niet wordt toegepast).

De inhouding aan de bron voor royalty's is beperkt tot 10% van het brutobedrag.

Meest begunstigde natie

De overeenkomst bevat een clausule over de meest begunstigde natie. Als de DRC in het kader van een overeenkomst die ze later met een andere lidstaat van de Europese Unie sluit, lagere tarieven zou aanvaarden dan die die de  overeenkomst voor dividenden, intresten of royalty's oplegt, dan zullen die tarieven automatisch ook gelden voor België.

Aandelen

Voordelen verkregen uit de verkoop van aandelen van een vennootschap waarvan meer dan 50% van de waarde bestaat uit onroerende goederen, zijn belastbaar in de staat waar de onroerende goederen gelegen zijn. Er gelden echter een aantal uitzonderingen.

Pensioenen zijn in principe belastbaar in de staat waaruit ze afkomstig zijn. België stelt de inkomsten vrij die in de DRC in overeenstemming met de overeenkomst belast zijn.

Vermijding van dubbele belasting

Dividenden die een Congolese vennootschap uitkeert, die geen belasting moet betalen omwille van een maatregel om de investeringen te stimuleren, genieten in België de toepassing van de regeling van definitef belaste inkomsten, als de Belgische vennootschap die de dividenden ontvangt een deelneming heeft van 25% in het kapitaal van de Congolese vennootschap. Die regeling kan worden geweigerd op grond van een antimis-bruikbepaling.

De overeenkomst regelt de uitwisseling van inlichtingen en de invorderingsbijstand tussen de twee landen.