01 mrt 2007 16:00

Overeenkomst tussen België en de VS

Instemming met de overeenkomst tussen België en de VS voor het vermijden van dubbele belasting

Instemming met de overeenkomst tussen België en de VS voor het vermijden van dubbele belasting

De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet dat instemt met de Overeenkomst tussen België en de Verenigde Staten tot het vermijden van dubbele belasting en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen. (Brussel, 27 november 2006) De overeenkomst vervangt de overeenkomst van 9 juli 1970. (gewijzigd door het Aanvullend Protocol van 31 december 1987) De overeenkomst behandelt de problemen inzake de dubbele belasting van de inkomsten die worden behaald via entiteiten die in de Verenigde Staten als fiscaal transparant worden beschouwd (waaronder de limited partnerships en de limited liability companies). De bronbelasting op dividenden wordt tot nul teruggebracht: • wanneer de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden een vennootschap is die inwoner is van België en die onmiddellijk of onrechtstreeks aandelen bezit die ten minste 80 % van de stemrechten vertegenwoordigen van een vennootschap die inwoner is van de Verenigde Staten; • wanneer de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden een vennootschap is die inwoner is van de Verenigde Staten en die onmiddellijk aandelen bezit die ten minste 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen van een vennootschap die inwoner is van België. De bronbelasting op interesten wordt over het algemeen tot nul teruggebracht. De overeenkomst garandeert dat de fiscale gunstmaatregelen die gelden voor bijdragen die zijn gestort in het kader van een pensioenplan zullen worden toegepast op de bijdragen die door personeelsleden van multinationals werden gestort vooraleer ze hun land van herkomst verlieten om in het andere land te gaan werken. De clausule inzake beperking van de voordelen werd uitgebreid in overeenstemming met gelijkaardige clausules die door de Verenigde Staten werden aangenomen in hun recente belastingverdragen. In het kader van de regeling voor onderling overleg werd voorzien in de mogelijkheid om gebruik te maken van een arbitrageprocedure. De tekst van de Overeenkomst is gepubliceerd op de site www.fiscus.fgov.be.