30 jan 2015 12:38

Overeenkomst tussen België en Griekenland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van belastingontduiking

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het protocol* tot wijziging van de overeenkomst** tussen België en Griekenland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van belastingontduiking inzake inkomstenbelastingen.

Dit protocol wijzigt artikel 25 van de overeenkomst, dat betrekking heeft op de uitwisseling van inlichtingen inzake fiscale aangelegenheden. Het aldus gewijzigde artikel 25 laat uitdrukkelijk toe om bankgegevens uit te wisselen. De uitwisseling van inlichtingen met Griekenland wordt hierdoor aangepast aan de laatste versie van de overeenkomstige bepaling van het OESO-model van belastingverdrag. Dergelijke aanpassing kadert in een wereldwijd proces ter versterking van de internationale samenwerking in belastingzaken.

De belangrijkste kenmerken van artikel 25, zoals gewijzigd door het protocol, zijn de volgende:

  • de uitgewisselde inlichtingen zijn de inlichtingen die naar verwachting relevant zijn voor de toepassing van de bepalingen van de overeenkomst en van de interne wetgeving inzake de door artikel 25 beoogde belastingen
  • de beoogde Belgische belastingen zijn alle belastingen, directe of indirecte, die door de federale Regering, alsmede door de gefedereerde entiteiten of de lokale overheden worden geheven
  • de Staat die om inlichtingen wordt gevraagd, moet die inlichtingen inwinnen, zelfs indien ze enkel van nut zijn voor de andere Staat
  • de uitwisseling van inlichtingen wordt uitdrukkelijk uitgebreid tot inlichtingen die in het bezit zijn van banken; derhalve zal de Belgische belastingadministratie inlichtingen kunnen verkrijgen die in het bezit zijn van in Griekenland gevestigde bankinstellingen om een belastingplichtige aan de Belgische belasting te onderwerpen

Het protocol wordt binnenkort aan de instemming van het federale parlement voorgelegd.

Het protocol werd door de interministeriële conferentie "Buitenlands Beleid" als een gemengd verdrag aangemerkt en moet dan ook aan de instemming van de parlementen van de gewesten en gemeenschappen worden voorgelegd.

* gedaan te Brussel op 16 maart 2010

** ondertekend te Athene op 25 mei 2004