23 jul 2015 15:23

Overeenkomst tussen de BLEU en het Sultanaat Oman inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en het Sultanaat Oman, anderzijds, inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen, gedaan te Muscat, op 16 december 2008.

De overeenkomst, die erop gericht is de economische samenwerking tussen de betrokken landen te versterken, bevat onder meer bepalingen met betrekking tot de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening, alsook de vrije overmaking van inkomsten.

Ze voorziet eveneens in een procedure voor de regeling van de geschillen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het gastland van zijn investering en de mogelijkheid om beroep te doen op internationale arbitrage, alsook in een sociale en milieuclausule.