01 dec 2023 16:15

Overheidsopdracht voor de FOD Beleid en Ondersteuning

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand akte van de lancering van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met de firma SAP met als doel de continuïteit van de diensten “Finance/Fedcom-as-aService” (FaaS) van het Directoraat-generaal Federale Accountant en Procurement aan de Regie der Gebouwen te verzekeren.

De niet-gunning van de opdracht zou de continuïteit van de dienstverlening in gevaar kunnen brengen, waardoor de FOD Beleid en Ondersteuning zijn operationele en wettelijke verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Daarom beslist de ministerraad de budgettaire vastlegging van  2 103 419,12 euro incl. btw goed te keuren, die nodig is om de stilzwijgende verlenging van het huidige contract te dekken voor twaalf maanden. Deze bestelling is budgettair neutraal, omdat de gevraagde bedragen voor de normale verlenging van het lopende contract moesten worden gebruikt.