16 dec 2022 17:53

Overheidsopdracht voor de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met een overheidsopdracht voor de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) om een nieuwe pool van taalexperten aan te leggen.

Het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD BOSA organiseert selecties en taalcertificeringstests die door een jury worden geëvalueerd. Het doet hiervoor een beroep op externe taalexperten die de kandidaten evalueren als leden van een taaljury.

De overheidsopdracht betreft een raamovereenkomst voor diensten als expert en jurylid voor taalexamens en -evaluaties in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.