06 jul 2024 15:28

Overheidsopdracht voor de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht voor de FOD BOSA. 

Het betreft een raamovereenkomst van vier jaar voor de levering van mobiele terminals voor communicatie. Specifiek gaat het om smartphones en tablets.

De opdracht wordt geplaatst via een openbare procedure, waarbij de FOD BOSA zal optreden als aankoopcentrale.