16 jun 2023 17:02

Overheidsopdracht voor de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht voor de Directoraat-Generaal Persopoint van de FOD BOSA.

Naar aanleiding van de invoering van maaltijdcheques in het federaal administratief openbaar ambt is de opdracht bestemd voor het aanmaken, de verwerking, de verdeling, het beheer en de inning van elektronische maaltijdcheques van de verschillende entiteiten van de federale overheid die maaltijdcheques zullen toekennen aan hun personeelsleden goedgekeurd door de ministerraad.

De opdracht wordt geplaatst via een openbare procedure.