01 jun 2007 11:58

Overheidsopdracht voor FOD Ambtenarenzaken

Aankoop van informaticamateriaal voor federale openbare diensten

Aankoop van informaticamateriaal voor federale openbare diensten

De ministerrraad ging akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de levering van PC's aan de federale overheidsdiensten van België. Om de juistheid en de gunningscriteria van de offertes te evalueren, heeft men zich gebaseerd op de methodologische gids voor aankoop van informaticamaterieel bestemd voor de federale overheidsdiensten die de ministerraad op 23 december 2004 heeft goedgekeurd. De opdracht duurt een jaar en kan een maal worden verlengd.