20 jul 2006 17:00

Overheidsopdrachten

Technische verbeteringen aan wetten op de overheidsopdrachten

Technische verbeteringen aan wetten op de overheidsopdrachten

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de ministerraad twee wetsontwerpen goed die technische verbeteringen aanbrengen aan de wetten van 15 en 16 juni 2006 met betrekking tot de overheidsopdrachten (*). Aan de wet van 15 juni 2006 worden twee wijzigingen aangebracht. Het gaat om de aanpassing van de definitie van de aankoop- of opdrachtencentrales en om de verduidelijking van de inwerkingtreding van de wet. Ook aan de wet van 16 juni 2006 worden twee wijzigingen aangebracht. De eerste verduidelijkt dat de uitvoeringsbesluiten zullen worden vastgesteld na overleg in de ministerraad. De tweede wijziging voegt een artikel in dat de Koning de mogelijkheid biedt de datum van inwerkingtreding van deze wet te bepalen. Deze verduidelijking is nuttig om te vermijden dat de wet zonder de nodige uitvoeringsbesluiten in werking zou treden. (*) Het gaat enerzijds om de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en anderzijds om de wet van 16 juni 2006 betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inscrhijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.