20 nov 2009 10:53

Overheidsopdrachten

Europese reglementering van beroepsmogelijkheden bij overheidsopdrachten omgezet - tweede lezing

Europese reglementering van beroepsmogelijkheden bij overheidsopdrachten omgezet - tweede lezing

De beroepsmogelijkheden bij overheidsopdrachten worden versterkt en uitgebreid. Dat is het gevolg van de omzetting van de Europese richtlijn 2007/66/EG (*) over de verhoging van de doeltreffendheid van beroepsprocedures bij overheidsopdrachten en de uitbreiding ervan tot de opdrachten die de Europese drempels niet bereiken.

De ministerraad heeft daartoe in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een nieuw boek betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen invoegt in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

Concreet voorziet het voorontwerp in snelle en doeltreffende procedures die  de ondernemingen moeten beschermen tegen onwettige handelingen van overheden bij het uitbesteden van overheidsopdrachten. Het gaat om: 

  • snelle beroepsprocedures met een corrigerende en beschermende werking
  • de vernietiging van onwettige beslissingen
  • de toekenning van schadevergoedingen
  • de afweging van belangen
  • de uitvoering van de beslissingen van de verhaalinstanties
  • de invoering van schorsingstermijnen
  • de verplichting om kandidaten en inschrijvers duidelijke informatie te verlenen
  • de opdrachten die gegund zijn in strijd met bepaalde voorschriften  worden onverbindend
  • de invoering van alternatieve sancties

Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

(*) van het Europees parlement en de Raad van 11 december 2007.