16 jun 2011 12:21

Overheidsopdrachten

Toepassing van de concurrentiedialoog in overheidsopdrachten

Toepassing van de concurrentiedialoog in overheidsopdrachten

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toepassing van de concurrentiedialoog in overheidsopdrachten vervroegd in werking stelt (*). Met deze maategel wil de ministerraad een juridische leemte voorkomen en de conformiteit met de Europese verordeningen nastreven.

De concurrentiedialoog is de gunningsprocedure waaraan alle aannemers, leveranciers of dienstverleners mogen vragen deel te nemen en waarbij de aanbestedende overheid een dialoog voert met de geselecteerde kandidaten, om een of meer oplossingen uit te werken die aan de behoeften van de aanbestedende overheid voldoen. Op basis van de dialoog worden de gekozen kandidaten uitgenodigd om een offerte in te dienen (enkel van toepassing in het klassieke stelsel).

(*) ontwerp van kb tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van zijn uitvoeringsbepalingen, alsook van de nadere toepassingsregels van de procedure.