08 apr 2011 17:16

Overheidsopdrachten

Aanpassing van de wetgeving over de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Aanpassing van de wetgeving over de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

De ministerraad heeft twee voorontwerpen van wet goedgekeurd over de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het eerste voorontwerp heeft tot doel enkele aanpassingen aan te brengen aan de nieuwe wet van 15 januari 2006 op de overheidsopdrachten. In de eerste plaats beoogt het de opheffing van enkele bepalingen die in het kader van de omzetting van richtlijn 2009/81/EG het voorwerp dienen uit te maken van een afzonderlijk wetsontwerp dat specifiek van toepassing is op de overheidsopdrachten en op de opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied. Vervolgens worden een aantal machtigingsbepalingen aan de Koning verduidelijkt en aangevuld. De overige aanpassingen, grotendeels terminologisch van aard, worden aangebracht om de wet in overeenstemming te brengen met een aantal wijzigingen die sinds de bekendmaking ervan zijn opgetreden in gerelateerde Europese en Belgische wetgeving, meer bepaald de vigerende wet van 24 december 1993.

Het tweede voorontwerp beoogt de omzetting van de Europese richtlijn 2009/81/EG (*) betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. 
De bedoeling is om voor de opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied, die overigens zowel de klassieke als de nutssectoren omvatten, een specifieke wetgeving op te stellen, naast de momenteel in herziening zijnde wetgeving overheidsopdrachten toepasselijk op de reguliere opdrachten, die is gebaseerd op de wet van 15 juni 2006. Dit voorontwerp volgt in grote mate de structuur en de inhoud van de voormelde wet van 15 juni 2006 maar bevat niettemin een aantal afwijkende regels en procedures die rekening houden met de eigenheden van de opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied, wat met name ook een aparte regelgeving rechtvaardigt.

De voorontwerpen worden voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

(*) van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009.