14 okt 2011 14:49

Overheidsopdrachten

Inwerkingtreding van de wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

Inwerkingtreding van de wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

De wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied treedt in werking op de vijfde dag volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (wet van 13 augustus 2011). De ministerraad keurt hierover een ontwerp van koninklijk besluit goed. 

Verder worden de regels inzake motivering, informatie en rechtsmiddelen van boek IIbis van de wet van 24 december 1993 van toepassing op de opdrachten die onder de wet van 13 augustus 2011 vallen. Het gaat om een overgangsoplossing in afwachting van een nieuwe algemene regelgeving.

Het ontwerp zet richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de raad van 13 juli 2009 in Belgisch recht om. Het wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.