04 dec 2020 19:10

Overheidsopdrachten voor de FOD Beleid en Ondersteuning

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter twee dossiers van overheidsopdrachten voor de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) goed.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • een raamovereenkomst voor vier jaar via een openbare procedure om aan de federale overheidsdiensten en -instellingen een contract ter beschikking te stellen om kantoorbenodigdheden aan te schaffen
  • een verlenging van zes maanden van de consultancy- en operationele diensten van SAP van de FOD BOSA via de raamovereenkomst van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister