26 mei 2023 16:48

Overheidsopdrachten voor de FOD Beleid en Ondersteuning

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met de opstart van twee overheidsopdrachten voor rekening van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).

Het gaat om de volgende dossiers:

  • een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking betreffende het onderhoud van het e-Procurementplatform voor het directoraat-generaal Federale Accountant en Procurement
  • een overheidsopdracht via openbare procedure (raamovereenkomst) voor diensten die betrekking hebben op begeleiding en coachingopleidingen voor het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling