16 feb 2007 16:00

Overheidspersoneel: overgang naar hoger niveau

Bevordering naar een hoger niveau van ambtenaren die slagen voor vergelijkende selecties

Bevordering naar een hoger niveau van ambtenaren die slagen voor vergelijkende selecties

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel organiseert, en de reglementering van de overgang naar een hoger niveau wijzigt. Het ontwerp dat een voorstel is van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont voert artikel 29 bis van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 uit. In het kader van het sectoraal akkoord 2005-2006 heeft de overheid zich ertoe verbonden de reglementering aan te passen om de geslaagden voor de vergelijkende overgangsexamens een bevordering naar een hoger niveau te bieden. Het ontwerp wil de inspanningen op het vlak van permanente opleiding valoriseren van de ambtenaren die vergelijkende overgangsproeven afleggen. De ambtenaren die geslaagd zijn voor een overgangsexamen en die een betrekking aanvaarden om een functie in een hoger niveau uit te oefenen moeten een aanpassingsperiode van zes maanden doorlopen. Zo kunnen ze zich harmonieus in een hoger niveau integreren. Tijdens de aanpassingsperiode zal de hiërarchisch overste een opvolging van de ambtenaar organiseren die is overgegaan naar een hoger niveau. Telkens als het nodig is en in ieder geval in de helft van de periode zullen functioneringsgesprekken worden georganiseerd om de resultaten te evalueren, eventuele moeilijkheden op te sporen en te verhelpen. Na de aanpassingsperiode heeft de hiërarchische overste een onderhoud met de ambtenaar en stelt een verslag op. Sommige kandidaten kunnen een vrijstelling bekomen voor de eerste proeven van het overgangsexamen. De kandidaten van niveau B en C met een diploma van universitair onderwijs krijgen een vrijstelling van de proeven om vier getuigschriften over administratieve materies te bekomen die nodig zijn voor de overgang naar niveau A.