31 mrt 2006 12:00

Overlevingspensioen van de zelfstandigen

Vrijstelling van bijdragen in geval van ongeschiktheid

Vrijstelling van bijdragen in geval van ongeschiktheid

De Ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen van de zelfstandigen, betreffende de bijdragen die de arbeidsongeschikte zelfstandigen verschuldigd zijn. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, en de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen. Tijdens de Ministerraad van Gembloers besliste de Ministerrraad een bedrag van 15,65 miljoen euro te besteden aan maatregelen voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering van de zelfstandigen. Een eerste maatregel nam de Ministerraad op 9 december 2005. Die verhoogde het bedrag van de invaliditeitsuitkering voor zelfstandigen die de activiteit van hun onderneming hebben stopgezet. Dit ontwerp vormt de tweede maatregel. Die stelt de zelfstandige die zijn activiteit wegens ongeschiktheid moet stopzetten van de kwartaalbijdrage vrij. Het gaat om de bijdrage aan het begin van de ongeschiktheid als die in de loop van de eerste maand van het kwartaal begonnen is en de bijdrage op het einde van de ongeschiktheid als de hervatting van de activiteit in de laatste maand van het kwartaal plaatsvond. De kost van deze maatregel wordt per jaar op ongeveer 3,5 miljoen euro geschat. Hij treedt op 1 januari 2006 in werking.