25 mrt 2016 15:00

Overplaatsingsvergoeding aan de beschermingsassistenten van de Veiligheid van de Staat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de regeling van de overplaatsing en de toekenning van de overplaatsingsvergoeding van de beschermingsassistenten van de Veiligheid van de Staat die worden overgeplaatst naar de Directie bescherming van de federale politie.

Overeenkomstig het regeerakkoord, de dertien maatregelen van januari 2015 in reactie op de aanslagen in Parijs en de aanval in Verviers en in uitvoering van het wetsontwerp over diverse bepalingen Binnenlandse Zaken "Luik Politie", worden de beschermingsassistenten van de Veiligheid van de Staat die in dienstactiviteit zijn en belast met het uitvoeren van opdrachten van persoonsbescherming, overgeplaatst naar de Directie bescherming van de federale politie. Het gaat om 55 beschermingsassistenten die op 1 april 2016 worden overgeplaatst.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit bevat de regeling van de overplaatsing van deze beschermingsassistenten. Het bevat onder andere dat de overgeplaatste beschermingsassistenten bij hun overplaatsing naar de bijzondere personeelscategorie van de federale politie benoemd worden als statutaire personeelsleden, zonder voorwaarde van stage. Ze krijgen als graad beschermingsassistenten, bij de directie van de bescherming.

Verder bepaalt het ontwerp dat de beschermingsassistenten de bijkomende beroepen of bezigheden waarvoor ze bij de Veiligheid van de Staat toestemming hebben gekregen, verder mogen zetten wanneer dit geen afbreuk doet aan de waardigheid van het ambt of schade toebrengt aan het vervullen van hun ambtsplichten. De beschermingsassistenten, met vrijstelling van de diplomavoorwaarde, mogen ook deelnemen aan de vergelijkende wervingsselecties voor inspecteur van de Veiligheid van de Staat. Ze moeten wel minstens vier jaar dienstanciënniteit bij de Veiligheid van de Staat en, vanaf hun overplaatsing bij de politiediensten, hebben gecumuleerd.

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit legt de berekening vast voor de vertrekpremie die beschermingsassistenten van de Veiligheid van de Staat krijgen bij hun overplaatsing naar de federale politie. Elke overgeplaatste beschermingsassistent ontvangt, op de dag van de overplaatsing, het equivalent van de gecumuleerde bedragen dat overeenkomt met achttien maanden aan forfaitaire maandelijkse dagvergoeding en aan forfaitaire maandelijkse telefoonvergoeding.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de raad van State voorgelegd en het tweede ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.