28 nov 2021 18:34

Overstromingen: mogelijkheid om een installatiepremie toe te kennen aan personen die opnieuw dakloos geworden zijn

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed tot invoering van de mogelijkheid om een installatiepremie toe te kennen aan personen die opnieuw dakloos geworden zijn, als gevolg van de overstromingen van 15 juli 2021.

De overstromingsramp van juli 2021 heeft veel huizen verwoest waaronder ook sociale woningen. In sommige gevallen werden deze bewoond door mensen die reeds in het verleden van een installatiepremie hebben kunnen genieten, die in principe slechts eenmaal in een leven kan worden toegekend. Dit ontwerp zorgt ervoor dat aan de mensen die wederom dakloos zijn geworden, opnieuw een installatiepremie kan worden toegekend, zodat zij zich de nodige uitrustingsgoederen kunnen aanschaffen wanneer zij terugkeren naar een woning die hen als hoofdverblijf kan dienen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 tot toekenning van een installatiepremie door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan bepaalde personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen