14 jul 2017 15:58

Overtredingen van de tweede graad inzake de inschrijving van een voertuig

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gedragingen inzake de inschrijving van een voertuig die het mogelijk maken zich aan vervolging te onttrekken, vastlegt.

Er werd vastgesteld dat een reeks bestuurders tracht de identificatie van hun voertuig onmogelijk te maken om de strafvervolging te ontlopen. Dat brengt een doeltreffend beleid inzake verkeersveiligheid in het gedrang.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel om de wet van 8 juli 2013 om gedragingen inzake de inschrijvingen waardoor men zich aan vervolging kan onttrekken in te delen als overtreding van de tweede graad, uit te voeren. Het ontwerp bepaalt welke gedragingen inzake de inschrijvingen het mogelijk maken zich aan vervolging te onttrekken: 

  • het in verkeer brengen van een voertuig dat niet werd ingeschreven of niet de kentekenplaat draagt die bij de inschrijving werd toegekend
  • het in het verkeer brengen, voor een persoon die in België verblijft, van een voertuig zonder het in het repertorium van de voertuigen te hebben ingeschreven, zelfs indien het al in
  • het buitenland werd ingeschreven voor een persoon die in het buitenland verblijft
  • het in het verkeer brengen van een voertuig zonder het te hebben ingeschreven in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die partij is bij de verdragen inzake het wegverkeer, en zonder dit voertuig te hebben voorzien van de kentekenplaten die door de wetgeving van de staat waar het voertuig is ingeschreven, zijn voorgeschreven
  • het in verkeer brengen van een voertuig met een tijdelijke inschrijving zonder de voor deze inschrijving opgelegde voorwaarden te hebben nageleefd of een voertuig aan het verkeer te laten deelnemen zonder het kentekenbewijs aan boord van het voertuig te bewaren
  • het in het verkeer brengen van een voertuig met een kentekenplaat wiens inschrijvingsnummer of reliëfstempel of metalen plaat of de kleur van een van deze werd veranderd
  • het in het verkeer brengen van een voertuig zonder de voorwaarden voor de plaatsing en de reproductie van de kentekenplaat te hebben nageleefd

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot wijziging van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer