21 nov 2008 12:21

Participatiefonds

Financiering van de KMO's: nieuwe lening voor starters

Financiering van de KMO's: nieuwe lening voor starters

De ministerraad heeft op voorstel van minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een nieuwe lening van het participatiefonds voor startende ondernemers creëert. Een tweede ontwerp van koninklijk besluit regelt de financiering van die lening door middel van de uitgifte van een nieuwe obligatielening (*).

Om de impact van de huidige financiële crisis op de kredietvoorziening voor de ondernemers te beperken, heeft de ministerraad twee initiatieven genomen die de kredietvoorziening voor KMO's en zelfstandigen moeten vrijwaren. Daarvoor doet hij een beroep op het Participatiefonds, een openbare kredietorganisatie die zelfstandigen, vrije beroepen, KMO's, starters en werkzoekenden die hun eigen onderneming willen oprichten, ondersteunt door ze achtergestelde leningen toe te kennen. 

Het Participatiefonds zal een nieuwe lening toekennen die aangepast is aan de huidige omstandigheden. Nu gebeurt de financiering van de starters door het particpatiefonds via een achtergestelde lening aangevuld met kredieten die de banksector verleent. Die werkwijze wordt nu omgekeerd. Voortaan kan de aanvrager eerst een principeakkoord van het Participatiefonds vragen en op basis daarvan met een bankinstelling over een krediet onderhandelen. 

Het Participatiefonds zal een specifieke Kredietcommissie oprichten die de aanvragen voor de leningen zal onderzoeken. De commissie bestaat uit:

  • een vertegenwoordiger van elke gewestelijke minister van Economie
  • een vertegenwoordiger van elke federale voogdijminister van het Particpatiefonds
  • twee vertegenwoordigers van de middenstand, aangeduid door de koning

Twee vertegenwoordigers van het Participatiefonds nemen deel aan de werkzaamheden van de Kredietcommisie. De regeringscommissaris neemt deel aan de vergaderingen met raadgevende stem. 

Het participatiefonds krijgt nieuwe middelen. Het zal een tweede obligatielening voor 300 miljoen euro uitschrijven, die dient om de aanvragen voor de nieuwe lening te financieren. De obligatielening heeft een looptijd van zeven jaar en is gewaarborgd door de staat. Fiscale aftrekbaarheid is mogelijk tot 5% en maximum 290 euro per persoon.   

(*) koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot vaststelling van de oprichtingsmodaliteiten van het financieringsfiliaal van het participatiefonds 'startersfonds' genaamd en ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten waaronder een tweede obligatielening van het startersfonds wordt uitgegeven.