24 nov 2003 17:10

PB-IMF looft inspanningen regering 20031124

Het IMF looft de inspanningen van de regering voor meer werk, maar wijst op de noodzaak voor bijkomende inspanningen

Het IMF looft de inspanningen van de regering voor meer werk, maar wijst op de noodzaak voor bijkomende inspanningen

Premier Verhofstadt ontving vandaag de vertegenwoordigers van het IMF in het kader van hun jaarlijkse evaluatie - de zgn. Artikel IV consultatie - van het economisch beleid. In hun preliminaire conclusies voor het jaar 2003 zijn de experten van het IMF optimistisch over het gevoerde beleid. Het IMF onderschrijft de klemtonen in het regeringsbeleid, zijnde jobcreatie en schuldafbouw. Het IMF stelt dat het regeerakkoord een goede basis is om de tewerkstellingsgraad te verhogen en de financiering van de sociale zekerheid voor de toekomst te verzekeren, maar wijst erop dat een voortzetting van de hervorming van de arbeidsmarkt en een aangehouden vermindering van de primaire uitgaven noodzakelijk blijven. Het IMF ziet tekenen van duurzaam herstel van de economische groei en vindt dat begrotingsramingen van de regering binnen bereik liggen. Het IMF is ook van oordeel dat de uitvoering van de begroting 2003 het herstel ondersteunt door de combinatie van de primaire uitgavengroei en de belastingverlagingen. De werkgelegenheidsconferentie en de lastenverlagingen worden beschouwd als een stap in de goede richting. Het IMF heeft meer bepaald waardering voor de lastenverlagingen voor de lage inkomens (werkbonus) en de opleidingsprogramma's. Het IMF wijst evenwel ook op de noodzaak van een aangehouden loonmatiging en terugdringing van de hoge schuldratio. Op langere termijn, moet de regering rekening houden met de kosten van de vergrijzing voor de sociale zekerheid. Het IMF geeft ook aan dat besparingen kunnen gerealiseerd worden door de hervorming van de arbeidsmarkt, meer bepaald het uitdoven van de vroegtijdige uittredingsregelingen, het stroomlijnen van de diverse arbeidsplannen en de aanpassing in het systeem van de vergoedingen en uitkeringen. Het IMF dringt ook aan op de noodzaak voor de versterking van de mededingingsautoriteit en de verlaging van de administratieve lasten voor de ondernemingen en de burgers. Het IMF looft ook het engagement van de regering voor de verhoging van de ontwikkelingshulp.